Kategoria: Intelektualiści

WIEDZA NIEINSTRUMENTALNA

Tymczasem wiedza nieinstrumentalna służy przede wszystkim do kształ­towania ludzi jako istot społecznych, wyposażonych w wartości, zdolnych do reakcji moralnej i estetycznej na świat, określających się wobec świata i rozporzą­dzających jego całościową i ideologiczno-filozoficzną wizją, a także odpowiedzialnych przed sobą i innymi. Jest narzędziem ideologicznych uprawomocnień, ale i ideologicznych krytyk, zniewoleń umysłowych, ale i środkiem osiągania emancypacji społecznej. Jest zro­zumiałe, że w utopii technokratycznej dla całokształtu tych funkcji nie ma miejsca.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

ŚWIAT BEZ WIEDZY

Jak jest to świat bez wiedzy nieinstrumentalnej lub w którym wiedza ta traktowana jest na zasadzie luksusu, tak jest to rów­nież świat bez intelektualistów jako wytwórców i spo­łecznych podmiotów tej wiedzy. Nieprzypadkowo wszystkie utopie totalitarne i technokratyczne, po­czynając od Platona, przepędzają ze swych doskona­łych republik takie lub inne grupy intelektualistów lub wszystkich ich razem.Ale występując przeciw wiedzy nieinstrumentalnej, i technokratyzm ujawnia swą ukrytą antynomię. Sam jest przecież niczym innym, jak tylko postacią wie­dzy nieinstrumentalnej i ideologicznej. Nie można zwalczać ideologii inaczej jak ideologicznymi środka­mi. Kto zamierza więc zwalczać wszelkie ideologie, ten musi się stawiać w sytuacji pozornej próżni ideo­logicznej, a zatem popadać we wspomnianą antynomię.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

ŚWIAT TECHNOKRATY

Za światem technokraty, zauważają krytycy, kryje się postać generalnego zarządcy. Ktoś przecież musi wprowadzać receptury w życie i kontrolować ich wy­konanie, nawet jeśli założymy, iż wszystkich udało się już do nich przekonać. Mamy nadzieję, że za tym fenomenologicznym opi­sem technokratyzmu czytelnik dostrzegł już jego na­czelną intencję, która jest siłą wprawiającą w ruch myślenie technokraty i przewodnim motywem tego myślenia, który nazywa tylko różnymi imionami. Tę naczelną intencję możemy wysłowić następująco: tech­nokratyzm to próba absolutyzacji wolności instrumen­talnej, technologicznej, przekształcenia jej w jedyny prawomocny i dostępny typ wolności, przy wyelimino­waniu zarazem wolności jako emancypacji społecznej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

FAŁSZYWE ROZPOZNANIE

Jest on więc ideologią wolności instrumentalnej i jej świadomością fałszywą, gdyż nie zdaje sobie sprawy z granic zastosowań tej wolności, granice owe iluzo­rycznie przekracza w swych wizjach i utopiach, jak też nieświadom jest związanych z tym społecznych nie­bezpieczeństw. Technokratyzm jest świadomością fałszywą również i w tym sensie, że fałszywie rozpoznaje swe społecz­ne źródła i siły napędowe. Upatruje je mianowicie w upowszechnianiu postulatu racjonalności, do którego dojrzewa, jak sądzi, świat społeczny. Mieni się więc rzecznikiem rozumu i tendencji historycznych, w imieniu których po prostu ma przemawiać.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

NIE SAM TECHNOKRATA

Nie tylko sam technokrata, lecz również tak przenikliwy skądinąd jego krytyk, jak J. Habermas, uległ złudzeniu w objaśnianiu wspomnianych źródeł. Sądzi on mianowicie, iż technokratyzm jest wyrazem pewnej ogólnocywilizacyjnej tendencji związanej z tym, że siły wytwórcze nabierają ponoć we współ­czesnej epoce coraz bardziej ideologicznego charakte­ru. Dokonywać się ma przesunięcie ośrodka ideologi­zacji ze stosunków produkcji na siły wytwórcze i tech­nologię. Ideologicznym wyrazem tej tendencji ma być właśnie technokratyzm. Jest on ideologią cywilizacji czy nawet gatunku w obecnej fazie jego rozwoju, choć ideologią niebezpieczną.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!