Kategoria: Społeczna rola świadomości

WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

Wyzwaniem dla współczesności jest światopogląd technokratyczny. Do jego osobliwości będzie należał m.in. fakt, że ukrywa on swą naturę światopoglądo­wą, prezentując się pod szatą stwierdzeń empirycz­nych, osłaniając autorytetem nauki itd. W charakterze wartości naczelnej projektował będzie sprawność tech­niczną i techniczne opanowanie świata. Relację czło­wiek—Bóg i człowiek—człowiek zastąpi tu relacja: człowiek—rzeczy lub człowiek—wytwory techniczne. Światopogląd technokratyczny dochodzi do głosu w różnych wersjach. W formie ukrytej ujawnia się w filozofii pozytywistycznej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

W JAWNEJ FORMIE

W formie bardziej jawnej stanowi natomiast osnowę ideologii mertedżerialnych (zwanych również technokratycznymi). W tym ostat­nim przypadku przyjmuje on postać zalecenia, by za jedynie obowiązujący sposób traktowania rzeczywisto­ści ludzkiej uznać podejście techniczno-manipulacyjne wsparte na wiedzy o ludzkich zachowaniach indywi­dualnych i zbiorowych. Zarówno światopoglądy transcendentalne, jak i tech­nokratyczne sprowadzają człowieka do poziomu rze­czy. Ośrodek wartości, jak i samą wartość sytuują po­za podmiotem ludzkim, czyniąc zeń tylko narzędzie ich realizacji. Zarzut ten jest nader poważny w na­szym odczuciu i przesądza o odrzuceniu przez nas wy­mienionych projektów światopoglądowych.

 

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

DWA MODELE REPRODUKCJI

Świadomość jest wytwarzana, ale także powielana reprodukowana. Aby odegrać znaczącą rolę społecz­ną, musi znaleźć swych odbiorców, którzy ją sobie przyswoją oraz zastosują lub urzeczywistnią. Świado­mość może istnieć poza podmiotem, będąc utrwalona w książkach, dziełach sztuki lub innych wytworach za pomocą społecznie funkcjonujących kodów. Ale poza podmiotem nie może wejść w jakikolwiek kontakt z. rzeczywistością przedmiotową. Jest to nieprzekraczal­ny fakt ontologiczny, który nadaje taką doniosłość kwestii jej upowszechnienia. Sposób, w jaki treści świadomości docierają do swych potencjalnych odbior­ców, zakres i zasięg odbiorców, ich wzrost, stabiliza­cja lub zanik, jak też mechanizmy determinujące ca­łokształt tych procesów — to zjawiska składające się przy tym na swoiste pole problemowe określane tu ja­ko reprodukcja świadomości.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

ZACZERPNIĘTE POJĘCIE

Pojęcie zaczerpnięte jest z ekonomii politycznej, ale jego zastosowanie w tym przypadku nie jest nadużyciem lingwistycznym. Za­chodzą tu bowiem formalnie analogiczne procesy, któ­re przebiegają tylko w odmiennych dziedzinach przed- miotowych.Istnieje typ świadomości, który upowszechnia się na tej zasadzie, że wykazuje swą technologiczną użytecz­ność, tzn. zastosowany w formie dyrektyw technicz­nych staje się podstawą skutecznych oddziaływań na świat przedmiotowy. Powodzenie lub niepowodzenie działań opartych na odnośnych treściach jest tu osta­tecznym kryterium decydującym o ich społecznym lo­sie, a więc ich akceptacji lub odrzucaniu w skali glo­balnej. Mówimy tu o społecznym losie pewnej klasy przekonań i twierdzeń.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

MODEL TECHNOLOGICZNY

W przypadkach indywidualnych bowiem, na skutek nakładania się rozmaitych dodatko­wych czynników, jak upór, ignorancja, uprzedzenia itp. podtrzymywane lub odrzucane będą również przeko­nania, których społeczny status przesądzony został zde­cydowanie w odmiennym kierunku. Nie należałoby wykluczać także przypadków jawnie patologicznych, skoro — jak poucza o tym historia — nigdy nie brako­wało zwolenników twierdzeń najbardziej absurdalnych zdewaluowanych bezpowrotnie przez myśl naukową. W sygnalizowany tu sposób szerzyć się będą treści składające się przede wszystkim na wiedzę przyrodni­czą, ale także elementy tych nauk społecznych, które mają zastosowanie w sferze tzw. inżynierii socjalnej.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!