Kategoria: Społeczna rola świadomości

PODOBNY MECHANIZM

Podobny zasadniczo będzie mechanizm upowszech­niania i zaniku rozmaitych innowacji technicznych i socjotechnicznych, projektów udoskonaleń technicz­nych i socjotechnicznych schematów organizacji w sferze produkcyjnej i instytucjonalnej itp.Zwróćmy teraz uwagę na pewien istotny moment. Stwierdziliśmy mianowicie, że upowszechniać się bę­dzie na ogół takie przekonania i ich zespoły, które wy­kazały uprzednio swą efektywność w praktyce produk­cyjnej i socjotechnicznej. Tymczasem, jak wiadomo, we wspomnianej efektywności przekonań upatruje marksizm ostateczny symptom pozwalający wnosić o ich (względnej) prawdziwości.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

ZBIEŻNOŚĆ MECHANIZMÓW

Gdy w nauce rozwinię­tej jako kryterium prawdy wykorzystuje się ekspery­ment naukowy, tłumaczy się to tym, że eksperyment ów nie jest w istocie niczym innym, jak tylko substy­tutem i antycypacją praktyki technologicznej, jej mniej społecznie ryzykownym i kosztownym przedpolem oraz przygotowaniem, jak też dzieli z nią wszystkie istotne właściwości. Engels nieprzypadkowo włączy go przeto do ogólnej kategorii praktyki jako jej szczególny przy­padek. Zbieżność obu mechanizmów jest więc ewidentna. Efektywność technologiczna występuje w obu przypad­kach jako selektor, który w całym zespole naszych przekonań wyróżnia te, które mogą liczyć na społeczny rezonans, a zarazem pozwala wydzielić spośród nich przekonania prawdziwe od fałszywych.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

JAKO WNIOSEK

Jako wniosek otrzymujemy, iż w skali globalnej i w dostatecznie długim okresie czasowym upowszechniać się będą prze­konania, którym przysługuje prawdziwość w sensie kla­sycznym, tzn. odwzorowujące w sposób w przybliże­niu wierny rzeczywistość przedmiotową. Pokrywanie się tych dwu procesów jest zjawiskiem od dawna re­jestrowanym i niemal oczywistym. Rzecz jednak w tym, że dopiero wspomniany mechanizm technologicz­nej użyteczności i efektywności pozwala tę zbieżność wyjaśnić i zinterpretować; tylko przekonania prawdzi­we są bowiem w ten sposób użyteczne, a zatem tylko one upowszechniać się będą w skali społecznej. Osią­gnięcie to stało się punktem wyjścia dla ukonstytuo­wania marksistowskiej epistemologii i znamionuje prze­wrót, jaki marksizm wnosi do tej dyscypliny.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

POZA KLASYCZNY SCHEMAT

Wypro­wadza ono bowiem poza klasyczny schemat epistemo- logiczny, w którym myśli nasze ujmowane są wyłącznie w relacji do swego przedmiotu, i sugeruje ich uję­cie, podobnie jak i całej wspomnianej relacji, w ścisłym związku z praktyką ludzką jako jej względnie wyizo­lowany element składowy. Jest tu tak, jak w przypa­dku znanym z historii fizyki, by odwołać się do pew­nej analogii. Równoważność tzw. masy grawitacyjnej masy bezwładnej była faktem powszechnie rejestro­wanym na gruncie fizyki klasycznej. Dopiero jednak pro a wyjaśnienia tego faktu stała się punktem wyjś­cia do powstania ogólnej teorii względności, a więc istotnego przewrotu w dotychczasowych podstawach całej tej dyscypliny.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!

PIERWOTNA WARTOŚĆ PRAWDY

Pierwotna wartość prawdy jest więc wartością technologiczną. Dopiero znacznie później, na skutek procesów emancypacji nauki z bezpośredniej działal­ności produkcyjnej, mogła się ona stać również warto­ścią samocelową, tzn. cenioną dla niej samej.Powiedzieliśmy, że wkroczenie odpowiednich treści w działanie i okazana przez nie w tym kontekście efek­tywność jest warunkiem ich upowszechnienia. Jest to jednak tylko warunek niezbędny. Aby bowiem owe treści mogły się istotnie upowszechniać, upowszech aiać się muszą same te działania, którym służą one za pod­stawę wyposażając je w dyrektywy techniczne. Jest o jako pierwszorzędnym znaczeniu. Nie mniej istot­ne są również jego implikacje.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!