ROZPATRYWANIE IDEOLOGII

Technokratyzm rozpa­truje bowiem wszelkie ideologie nieodmiennie jako zło społeczne. Są one złem wobec podwójnej skali war­tości, jaką stosuje on w odniesieniu do historii. Kon­flikty ideologiczne są grą społecznych irracjonaliz- mów — pozory zaś bierze tu technokratyzm za rze­czywistość — więc demaskują się w obliczu racjonal­nej i konstruktywnej techniki. Są również terenem społecznego gwałtu, przemocy, rozstrzygania spraw konfliktowych bez jakichkolwiek receptur, a właści­wie z jedną tylko recepturą nietechnologicznej natu­ry, jaką reprezentuje Siła społeczna w formie bezpo­średniej przemocy lub siły oddziaływania propagando­wego. Są zagrożeniem dla racjonalności, tak jak ro­zumie ją technokratyzm, i zarazem zagrożeniem dla społecznej koherencji, która jest niezbędna, aby sku­tecznie manipulować i transformować wszystko pod dyktando recept technicznych i socjotechnicznych.

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)