W JAWNEJ FORMIE

W formie bardziej jawnej stanowi natomiast osnowę ideologii mertedżerialnych (zwanych również technokratycznymi). W tym ostat­nim przypadku przyjmuje on postać zalecenia, by za jedynie obowiązujący sposób traktowania rzeczywisto­ści ludzkiej uznać podejście techniczno-manipulacyjne wsparte na wiedzy o ludzkich zachowaniach indywi­dualnych i zbiorowych. Zarówno światopoglądy transcendentalne, jak i tech­nokratyczne sprowadzają człowieka do poziomu rze­czy. Ośrodek wartości, jak i samą wartość sytuują po­za podmiotem ludzkim, czyniąc zeń tylko narzędzie ich realizacji. Zarzut ten jest nader poważny w na­szym odczuciu i przesądza o odrzuceniu przez nas wy­mienionych projektów światopoglądowych.

 

Cześć, jestem twórcą tego bloga a imię moje to Tomasz. Twór ten poświęcony jest technice i jej pochodnym. Mam nadzieję, że moje wpisy Cię zainteresują i będziesz chciał się z chęcią udzielać!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)